Vedtekter for Børtjernvegen SA

§ 1. Formål.

Børtjernvegen SA er en sammenslutning med det formål å vedlikeholde, eventuelt forbedre vegen fra Rakeievegen til krysset Oterhøgdvegen v/Nordre Børtjern, 2150 Årnes.

Forretningskontoret er i Lillestrøm kommune.

Foretaket skal ledes i samsvar med vedtekter og beslutninger skal treffes i medhold av disse. Medlemmer hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

§2. Medlemskap.

Som medlemmer i foretaket opptas grunneiere som har nytte av Børtjernvegen. Årsmøtet avgjør spørsmålet om opptak av nye medlemmer. Andre som foretaket er interessert i å ha som medlemmer, kan også opptas. Slikt opptak avgjøres av Årsmøtet. Medlem som trer ut av laget, har ikke krav på tilbakebetaling av innbetalt årsavgift.

§3. Bruksberettigede

Medlemmer i foretaket som bygsler bort eller selger hyttetomter samt leier ut eller selger hytter, plikter å betale en særskilt tilknytningsavgift for at hytteeiere (brukerne) skal få nytte av vegen, ref.§ 2. Tilknytningsavgiften gir hytteeiere (brukerne) bruksrett til vegen for seg og sine husstandsmedlemmer mot å betale en fast årsavgift. Bruksretten gjelder også ved fremleie.

Tilknytningsavgift og årsavgift fastsettes av Årsmøtet.

De bruksberettigede skal rette seg etter styrets bestemmelser om bruk av vegen. Foretaket har ikke plikt til å holde vegen åpen vinterstid bare av hensyn til de bruksberettigede.

§4. Grunn til veg og møteplasser.

Grunneiere i foretaket stiller vederlagsfritt til disposisjon nødvendig grunn til veg og møteplasser.

§5. Virksomhet

Foretakets virksomhet er vedlikehold av Børtjernvegen.

 

Vedlikeholdet dekkes av årlig innbetalt årsavgift og eventuell tilknytningsavgift fra medlemmer og bruksberettigede i foretaket.

Styret kan nekte bruk av vegen for medlemmer som ikke følger vedtektene og styrets instrukser, eller som ikke har betalt inn sin årsavgift. Det sendes ut faktura på årsavgiften til medlemmene og bruksberettigede en gang pr. år.

§6. Styret

Foretaket skal ha et styre på 2 medlemmer og 1. varamedlem. Funksjonstiden er 3 år. Styremøter holdes så ofte styrets formann finner det påkrevet, eller når minst ett styremedlem forlanger det. Til gyldig vedtak kreves at 2 styremedlemmer stemmer for. Over styremøtene føres protokoll som undertegnes av de møtende. Saker av mindre betydning avgjøres av formannen, men skal refereres i første styremøte.

§7. Styrets myndighet og plikter.

1. Styret skal lede foretaket i overensstemmelse med vedtektene og Årsmøtets beslutninger.

2. Sørge for vedlikehold av vegen i forhold til innkomne årsavgifter og eventuelle tilknytningsavgifter. Eventuelt årsoverskudd overføres til påfølgende år.

3. Fakturere medlemmer og bruksberettigede hvert år for årsavgift, og påse at avgiften blir innbetalt i rett tid.

4. Sørge for ordnet regnskap over inntekter og utgifter hvert år.

5. Regulere eller stoppe transport for kortere eller lengre tid for å beskytte vegen, f.eks. ved teleløsning. Mindre vegarbeider og anskaffelser som må gjøres for å utbedre eller avverge skade på vegen, kan bestemmes av styret og skal refereres i årsberetningen.

§8. Årsmøtet.

Foretakets øverste myndighet er Årsmøtet. Bare medlemmer deltar i Årsmøtet. Medlemmer som har forfall, kan la en av husstanden møte for seg eller gi skriftlig fullmakt til et annet medlem. Ekstraordinært årsmøte sammenkalles av styret når det finner det nødvendig eller forlanges for bestemt angitt sak av minst 30% av medlemmene.

Innkalling skal skje skriftlig med minst 8 dagers varsel.

Årsmøtene ledes av styreleder og det føres protokoll.

På Årsmøtet behandles:

1. Styrets årsberetning og årsregnskap for det forløpne år.

2. Behandling av søknader om opptak av medlemmer ifølge §2.

3. Styrets forslag til vedlikehold og utbedring av skader, samt eventuelle nyanlegg.

4. Valg av styremedlemmer/varamedlem.

5. Valg av styreformann.

6. Valg av regnskapsfører innen styret.

7. Andre saker som er nevnt i innkallingen

8. Ethvert medlem har krav på å få gjennomgå regnskapet med bilag. Medlemmer som ønsker en sak behandlet på årsmøtet, kan ved skriftlig henvendelse til styret kreve at den behandles på årsmøtet. Alle saker avgjøres ved stemmeflertall når intet annet er sagt.

9. Årsavgift for medlemmer og bruksberettigede.

10. Tilknytningsavgift for eventuelle nye bruksberettigede.

§9. Ansvar. Medlemmer og bruksberettigede som ikke overholder vedtektene, eller ikke retter seg etter styrets anvisninger eller pålegg, er selv ansvarlig for skader de derved påfører veien, og plikter å utbedre disse. Medlemmer som tillater andre å bruke veien og som påfører veien skader, er selv ansvarlig for utbedring av disse. Hvis skader ikke blir tilfredsstillende utbedret, kan styret besørge skaden utbedret for medlemmets regning, og innkreve beløpet som bestemt under § 7.

§10. Behandling av vegen og dens område.

Det er forbudt å legge tømmer eller annet trevirke inn i vegbanen eller grøfter, på møteplasser eller snuplasser. Bar,bark og annet hogstavfall må straks fjernes fra slike steder. Slepkjøring av virke på ufrosset veg, eller annen kjøring som er til vesentlig skade for vegen, er forbudt.

§11. Tvister Tvister mellom medlemmer/bruksberettigede, eller mellom medlemmer/bruksberettigede og foretaket, om forhold som er knyttet til vegfellesskapet, avgjøres ved voldgift. Hver av partene oppnevner en voldgiftsmann og sorenskriveren i Nes en tredje som formann.

Har en av partene ikke innen 14 dager etter at han har fått varsel om det, oppnevnt sin voldgiftsmann, oppnevner sorenskriveren også en voldgiftsmann for ham.

§12. Vedtektsendring.

Endringer i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte. Til gyldig vedtak kreves minst 2/3 av de avgitte stemmer. Det skal stå i innkallingen hva forslaget til forandring går ut på.

§13. Oppløsning av foretaket.

Vedtak om oppløsning kan treffes av Årsmøtet. Til gyldig vedtak kreves minst 2/3 flertall. Hvis mindretallet fortsatt vil bruke vegen, skal de få overta bruksretten uten vederlag. Ved oppløsning av foretaket, tilbakebetales eventuell netto formue til medlemmer/bruksberettigede i forhold til deres omsetning det siste året.

§14. Ikrafttredelse. Disse vedtekter trer i kraft etter vedtak på Årsmøtet